Vedtekter ved Spretten Idrettsbarnehage

Spretten Idrettsbarnehage er eiet av Halden Fotball A/S Virksomheten drives i samsvar med til enhver tid gjeldende, lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet. Barnehagens egne vedtekter og strategiplan er bygd på rammeplanen for barnehager.

Styringsorganer:

- Eiers myndighet og plikter:

Eier skal i samarbeid med styrer ha den daglige forvaltningen av barnehagen.

Eier skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

- Samarbeidsutvalg:

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg ifølge lov om barnehager § 4 med forskrifter.

Loven lyder:

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehages eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Departementet gir forskrift om foreldrerådets og samarbeidets oppgaver.

Forskriften lyder:

§ 1 Oppgaver

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlgag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen oog lokalsamfunnet.

§ 2 Valg av representanter

Foreldrerådet og de ansatte velger hver det antallet representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg.

§ 2 Funksjonstid

Representantene for foreldrene og de ansatte velges for et år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eier- representanter, fastsettes av eier.

§ 4 Konstituering

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

§ 5 Avstemming

Dersom det må foretas avstemming i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved vanlig stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.

§ 6 Rettigheter

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

§ 7 Forholdet til eier og tilsynsmuligheter

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldene lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

§ 8 Styrers rettigheter

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Sprettens Idrettsbarnehage samarbeidsutvalg består per i dag av 4 medlemmer hvorav 2 er fra foreldre og 2 fra personalet.

Møtene finner sted når samarbeidsutvalget finner det nødvendig.

Opptak av barn

Spretten idrettsbarnehage samarbeider med Halden kommune når det gjelder opptak av barn.

Alle søknader behandles etter opptaksfristen gjennom de rutiner kommunen og barnehagens øvre organ vedtar.

Følgende kriterier fastlegger opptaket:

- Barn med funksjonhemminger

- Søsken til barn som allerede har plass i Spretten Idrettsbarnehage

- Barn med minoritetsbakgrunn

- Barn av forldre / foresatte som er i fast arbeidsforhold i Spretten Idrettsbarnehage.

Opptak av barn skal for øvrig passe inn i den nåværende barnegruppe.

Spretten Idrettsbarnehage vil etter beste mulighet ta hensyn til alle typer søknader. Som eksempel:

- Ønske om type plass

- Ønske om visse dager

- Annet

Forledre som ikke har fått tildelt barnehageplass til sine barn kan påklage vedtaket til kommunens instans.

Etter klagebehandling opprettes det en venteliste blant de barn som ikke har fått barnehageplass.

Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetaling og søskenmoderasjon i forhold til kommunalt og statlig tilskudd og regler om makspris.

Alle måneder regnes som 4 uker, og det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.

Man etterbetaler barnehageplassen, og frist for innbetaling er den 25. i hver måned.

Søskenmoderasjon er på 30 %

Spretten Idrettsbarnehage serverer frokost, lunsj, melk og frukt i barnehagen hver dag. Dette kommer som et tillegg til den fastlagte maksprisen på barnehageplassen.

 

Type plass Pris Mat
100% 2655,- 300,-
80% 2390 ,- 240 ,-
    210,-
60 % 1859 ,- 180 ,-
50 % 1593 ,- 150 ,-
40 % 1328 ,- 120 ,-

 

Oppsigelse

Spretten Idrettsbarnehage har to måneder oppsigelsestid.

Dersom barnet ikke ønsker plassen, gjelder to måneder oppsigelsestid fra den 1. i måneden.

Spretten Idrettsbarnehage kan si opp barnehageplassen dersom innbetaling av barnehageplassen uteblir i 2 måneder. De eventuelle foreldre vil først få en skriftlig advarsel, og dersom innbetalingen ikke skjer, opphører barnehageplassen med øyeblikkelig virkning.

Oppsigelsen skal være skriftlig.

Barn som starter på skolen trenger ikke å si opp plassen.

Åpningstider og ferie

Spretten Idrettsbarnehage har stengt de tre siste ukene i juli.

Vi har åpent mellom jul og nytt år, så sant vi har minst 8 påmeldte barn som kommer. Det samme gjelder i påsken. Er det færre enn 8 barn vil barnehagen holde stengt i disse tidsrommene.

Julaften og nyttårsaften, og helligdager er barnehagen stengt. Vi stenger kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Spretten Idrettsbarnehage er åpent fra kl 06.45 - 16.45.

Men barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.

Planleggingsdager

Spretten Idrettsbarnehage har 5 planleggingsdager pr. barnehageår.